موسیقی جادویی از ۷/۷/۷

جادوگران گروهی مرکب از شاعران - ساحران - سازندگان
هنرمندان - مجسمه سازان - نویسندگان - رمز گویان و روایتگران اند.
جادوگران بر این باورند که اندیشه و روان را میتوان به بینهایت رساند.
جادوگران رویا بینایانی اند که به ساختار محدودیت انسان باوری ندارند.
ما یک جامعه مخفی هستیم - دانا و بیکران.